۳ محور اصلی برنامه بانک مرکزی برای پیشگیری از خروج سرمایه از کشور - آرمان تجارت