پلیس ایمنی خودروها باید در اولویت قرار گیرد - آرمان تجارت