واردات خودرو با قطعیت ادامه دارد حداقل ۴۰ هزار دستگاه تا پایان سال - آرمان تجارت