واردات خودروی کارکرده، چالشی جدید برای بانک مرکزی - آرمان تجارت