نباید ساختار موازی شبکه بهداشتی در کشور ایجاد شود - آرمان تجارت