رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست - آرمان تجارت