دریاچه کوچک گهر، نگین زخمی اشترانکوه! - آرمان تجارت