دربی جدالی همیشگی، شور و حاشیه‌ای ناگزیر - آرمان تجارت