خودرویی‌ها در روز منفی بورس، جاده صعود را در پیش گرفتند - آرمان تجارت