تفاوت درآمد و سطح زندگی، عامل اصلی مهاجرت پزشکان و پرستاران - آرمان تجارت