تعطیلی دائمی سفارت افغانستان در هند، پایانی بر روابط دیپلماتیک دو کشور - آرمان تجارت