با ۶۰۰ میلیون تومان کدام خودرو اتوماتیک داخلی را بخریم؟ - آرمان تجارت