بازی کره عربستان بهترین بازی جام تا این مرحله - آرمان تجارت