اعتصابات سراسری در آلمان و سایه بر سر رشد اقتصادی - آرمان تجارت