کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی گامی مهم در راستای توسعه پایدار - آرمان تجارت