حق بیمه شخص ثالث در سال جاری اعلام شد - آرمان تجارت