اتمام حجت بانک مرکزی با ۶ بانک متخلف - آرمان تجارت